Helua Energi – Handelsbetingelser – Private


1) Generelle betingelser

Nærværende almindelige handelsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne) fastsætter de nærmere vilkår for HELUA ENERGI ApS’ (herefter benævnt ”HELUA”) levering af varer til en forbruger (herefter benævnt Køber) som beskrevet i den mellem Købers og HELUA’s indgåede aftale (herefter benævnt ”Aftalen”).
I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige betingelser gældende og går forud for Købers eventuelle almindelige betingelser


2) Aftale omfang:

Indhold, udeladelser og tidsplan er beskrevet i det indgået tilbud/købsaftale/e-mail eller anden korrespondance.

3) Accept og aftaleindgåelse:

Aftalen er indgået og accepteret når aftale er accepteret, bekræftet på e-mail samt indbetaling af første rate. Ved accept af ordren gives der samtidigt fuldmagt til at Helua Energi og autoriserede samarbejdspartner mhp. at tilslutte og tilmelde anlægget på købers vegne. Helua Energi fraskriver sig ethvert ansvar for evt. fejl og oplysninger i materiale udformet af trejdepart i enhver form for salgsmateriale, brugervejledning, indhold på websites etc.

4) Databehandling:

Når aftale indgås med HELUA gemmes kundens navn, adresse, telefon og e-mail. Dette gøres med henblik på fremtidig mulighed for reservedele og specifik support.

5) Garanti og reklamering:

Ved privat/uautoriseret login/om-programmering af funktioner i inverter og komponenter bortfalder garanti og support fra HELUA fuldstændigt. Hvis der ikke er givet en specifik og længerevarende garanti på specifikke produkter, giver HELUA 2 års reklamationsret jf. købeloven. Undtaget er normale sliddele.

På udvalgte varer yder producenten en længere reklamationsperiode, hvilket vil fremgå af datablad for pågældende vare. For disse produkter formidler vi evt. reklamationssager de første 2 år. Hvis du herefter ønsker at udnytte den forlængede periode, skal du som udgangspunkt selv tage kontakt til producenten, eller betale os for håndteringen. Hvis du opdager en fejl eller mangel ved produktet, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til HELUA. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

Typisk vejledende fabriksgarantier: 5 års fabriksgaranti på invertere, 10 års fabriksgaranti på solcellepaneler. 20 års fabriksgaranti på montagebeslag
HELUA hæfter ikke for garantier, der ligger ud over købelovens bestemmelser.

6 Produktansvar:

HELUA er ansvarlig for lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger HELUA’s ansvar for sådan skader og HELUA’s ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. HELUA er ansvarlig for skader som leverede produkter måtte forvolde, i det omfang som skaden skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra HELUA’s side og HELUA’s ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. I tilfælde, hvor Helua Energi er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld. HELUA hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

7) Fortrydelsesret:

Fortrydelsesretten bortfalder ved accept af et specifikt tilbud og indbetaling af første rate da disse er indkøbt specifikt jf. købers accepterede ønsker og behov

8) Fakturering og betaling:

Den aftalte pris, for de bestilte varer, fremgår af HELUA’s fremsendte dokumentation. HELUA er berettiget til at fakturere Køber for betaling for varer, forud for levering. Betalingsbetingelserne er specificeret ved indgåelse af Aftalen.


9) Leveringstidspunkt og forsinkelse

Det anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for HELUA, med mindre andet skriftligt er aftalt. Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, har HELUA ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde;

a) Force majeure
b) Ved forsinkelse, som skyldes HELUA’s leverandører, transportører eller øvrige tredjemand

c) Usædvanligt vejrlig
d) Arbejdskonflikter uanset årsag
e) Offentlige påbud eller forbud, som HELUA ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

 

Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen.
I tilfælde af væsentlig forsinkelse, er Køber berettiget til at hæve ordren. Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve den forsinkede delleverance.

Køber har ikke ret til nogen erstatning i anledning af HELUA’s forsinkelse. Dette gælder uanset, om Køber hæver eller fastholder købet.


10) Force majeure:

I tilfælde af, at levering, rettidig levering eller mangelfri levering hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor HELUA’s kontrol, herunder, men ikke begrænset til,
arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan HELUA ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg, ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.


11) Ansvarsbegrænsning:

HELUA’s ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller andet grundlag.
I det tilfælde, hvor HELUA’s leverandør eller anden tredjemand har et ansvar for HELUA’s forsinkelser eller mangler, vil HELUA være indstillet på at give Køber transport i HELUA’s krav mod leverandøren eller tredjemand.


12) Tavshedspligt:

I forbindelse med Aftalens udførelse, kan begge parter få adgang til fortrolige informationer og andet fortroligt materiale hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv, samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende, vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.
Udover nærværende bestemmelse, gælder øvrige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder i henhold til dansk ret.


13) Ændringer:

Nærværende betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke eksplicit og skriftligt er fraveget skriftligt mellem Køber og HELUA. Senere fravigelse af Aftalen eller Betingelserne, kan alene ske gennem udfærdigelsen af ny aftale eller skriftligt tillæg til Aftalen.
Betingelserne kan af HELUA revideres og/eller ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Allerede indgåede Aftaler vil ikke Aftaler berøres heraf.


14) Tvister:

Tvist mellem parterne, der udspringer af Betingelserne, Aftalen eller HELUA’s ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på HELUA’s til enhver tid værende hjemsted, pt. ved byretten i Rødovre.


15) Montage:

Vi vil tage alle hensyn for at passe godt på taget. Skulle det ske at tagdele beskadiges grundet deres tilstand erstattes dette ikke. Hvis kunden kan fremskaffe nye dele, skiftes disse uden beregning.

16) Oplysninger om virksomheden:

Helua Energi ApS

CVR-nr. DK43766074

Hendriksholms Boulevard 27, 2610 Rødovre

kontakt@helua.dk